Benjamin Banneker Academy Home PageBenjamin Banneker Academy
« June 2017 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8

 

Grade 2/3 - Mr. Dieujuste - Room 201

Philosophy
 
I was once told that if you want to take anyone out of poverty, give him or her the power of knowledge, education. I find that statement to be so true, and it has impacted my being every since.
I teach to learn and I am very thankful to be among the very few brave citizens that are entrusted with the life of these great souls to help them reach their highest height for the greater good of our community, country and planet. That is why my philosophy and objective are very simple: teach them not to ever settle and when seeking for answer, go outside of the box searching until reaching “What is,” and mostly to care for self and others.
 
Mission
 
My mission is to instill in my students the value of education; the inevitable tool they need to think critically and to foster the integration of total honesty in everything they do, in order for them to become valuable assets for our global community. 
 
“Education is the only key that can open any door in any society”
                                                                    (Unknown)
 
 
Filozofi
Yon fwa yon nonm te di mwen si ou bezwen bay yon moun ki pòv yon lòt chans, ba’l pouvwa konnen, ki se edikasyon. Sa nonm sa a te di a te si tèlman vre, li kite yon gro mak nan kè’m jouska jodi a.
Mwen ansenye pou mwen aprann epi mwen di mèsi chak fwa ke”m wè’m nan pami moun vanyan sa yo ki nan lavi jenn ti boujon sa yo, e k’ap ede yo grenpe mòn ki pi wo pou kominote, peyi, ak planèt nou an pou li ka pi bon. Se sa ki fè filozofi ak objectif mwen an byen senp: ansenye yo pou yo toujou ap chache konesans, lè yo bezwen repons, pou yo sòti nan bwat la pou y’al chache “Sa li ye a”, epi pou yo toujou pran swen tèt yo ak tout lòt ki nan bezwen.
 
Misyon
Misyon mwen se pou’m mete nan elèv mwen yo valè edikasyon, ki se zouti esansyèl ke yo ap bezwen pou yo chita pale, epi brase lide; plante nan yo lonètete total nan tout sa yap fè nan vi yo pou yo kapab vi’n sitwayen ki kòmande respè nan kominote global lan.
 
“Edikasyon se kle pou louvri nenpòt pòt ki fèmen nan nenpòt ki sosyete.”
                                                                                          (Enkoni)
  
Announcements
No "Announcements" exist(s)
Discussion Topics
Blog Entry : Quick and Clear Posted: Friday, June 7, 2013 Discuss
More...
Files
No "Files" exist(s)
Homework
No "Homework" exist(s)